Νέος αιολικός σταθμός στον Πολύρραχο

Share

Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας έδωσε την έγκριση (κάντε κλικ εδώ για να δείτε την απόφαση στη Διαύγεια) για την υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις του έργου “Αιολικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 3ΜW και συνοδά έργα οδοποιίας και ηλεκτρικής διασύνδεσης”, στη θέση “Πάτωμα” της Τ.Κ. Πολύρραχου, Δ.Ε. Σερβίων, Δήμου Σερβίων, Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

Φορέας του έργου είναι η εταιρία “ECOVAR POWER ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ-ΤΕΧΝΙΚΗΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ-ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ” με δ.τ. “ECO VAR POWER”, ενώ υπεύθυνος του έργου έχει οριστεί ο Βαρβιτσιώτης Δημήτριος (Νόμιμος εκπρόσωπος).

Ο σταθμός θα κατασκευαστεί στον ορεινό όγκο δεξιά του Άγιου Χριστόφορου, στη θέση Πάτωμα, ενώ θα γίνουν συνοδά έργα οδοποιίας (νέα διάνοιξη οδοποιίας) και συνοδά έργα ηλεκτρικής διασύνδεσης (γραμμή μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας έως τον Υποσταθμό ανύψωσης τάσης -εναέρια και υπόγεια-)

Κατά την φάση κατασκευής του έργου θα τηρούνται οι όροι που τέθηκαν από τις αρμόδιες αρχαιολογικές Υπηρεσίες και συγκεκριμένα:

Σε περίπτωση που κατά την εκτέλεση των έργων εντοπιστούν Νεώτερα πολιτιστικά αγαθά ή οποιεσδήποτε παραδοσιακές κατασκευές προϋφιστάμενες των τελευταίων εκατό ετών, να ενημερωθεί άμεσα η Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Ηπείρου, Βορείου Ιονίου και Δυτικής Μακεδονίας, προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες για τη διάσωσή τους.

Σε περίπτωση που εντοπιστούν σπήλαια ή παλαιοντολογικά κατάλοιπα κατά τη διάρκεια των εργασιών, επισημαίνεται η υποχρέωση των υπευθύνων να διακόψουν αμέσως τις εργασίες και να ειδοποιήσουν την Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας Σπηλαιολογίας/Γραφείο Βορείου Ελλάδος, προκειμένου να ακολουθήσει έρευνα, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3028/2002 «Για την προστασία και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς». Σε αυτή την περίπτωση, η πορεία των εργασιών θα εξαρτηθεί από τα αποτελέσματα της έρευνας, μετά τη γνωμοδότηση των αρμόδιων συμβουλίων του ΥΠ.ΠΟ.Α.

Όλες οι εκσκαφικές εργασίες, καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου και από την αφαίρεση του φυτικού, να γίνουν υπό την άμεση παρακολούθηση αρχαιολόγου και ειδικευμένου εργάτη με αποδεδειγμένη εμπειρία σε επίβλεψη έργων, που θα προσλάβει για τον σκοπό αυτό ο φορέας του έργου και θα καλύψει τη δαπάνη τους. Οι υπεύθυνοι του έργου οφείλουν να ειδοποιήσουν την Εφορεία Αρχαιοτήτων Κοζάνης για το σκοπό αυτό εγγράφως 7 τουλάχιστον ημέρες πριν από την έναρξη των εργασιών. Σε περίπτωση αποκάλυψης αρχαιοτήτων οι εκσκαφικές εργασίες θα διακοπούν αμέσως και θα ακολουθήσει ανασκαφική έρευνα, από τα αποτελέσματα της οποίας θα εξαρτηθεί η συνέχιση ή μη των εργασιών, κατόπιν γνωμοδοτήσεως των αρμοδίων οργάνων του ΥΠ.ΠΟ.Α., σύμφωνα με το άρθρο 37 του Νόμου 3028/2002 «Για την Προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς». Τη δαπάνη της ανασκαφικής έρευνας, σύμφωνα με το άρθρο 37 του Νόμου 4858/21, θα αναλάβει ο φορέας του έργου.

Σε περίπτωση τυχαίας ανεύρεσης αρχαιοτήτων, ο ενδιαφερόμενος οφείλει να διακόψει οποιαδήποτε εργασία και να ενημερώσει άμεσα τις Εφορείες Αρχαιοτήτων Κοζάνης, αποφεύγοντας κάθε καταστροφή ή μετακίνησή τους χωρίς την άδειά τους.

Θα τηρούνται οι όροι που τέθηκαν από το Δασαρχείο Κοζάνης και συγκεκριμένα:

Η φθορά της δασικής βλάστησης να περιοριστεί στην ελάχιστη δυνατή. Τα δασικά προϊόντα που τυχόν θα παραχθούν θα διακινηθούν και διατεθούν σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της Δασικής Νομοθεσίας και όπου απαιτείται θα συνταχθεί πίνακας υλοτομίας.

Να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για τη μικρότερη δυνατή διατάραξη του φυσικού περιβάλλοντος της περιοχής του έργου, ώστε τα δυσμενή αποτελέσματα αυτής στο οικείο και ευρύτερο φυσικό περιβάλλον, να είναι τα μικρότερα δυνατά.

Η νέα οδοποιία και η βελτίωση υφιστάμενης οδοποιίας με αλλαγή των γεωμετρικών χαρακτηριστικών αυτής σε εκτάσεις υπαγόμενες στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας, θα γίνει κατόπιν σχετικής δασοτεχνικής μελέτης ακολουθούμενη από τις προδιαγραφές της αντίστοιχης κατηγορίας δασικής οδοποιίας, που θα υποβληθεί στην αρμόδια Δασική Υπηρεσία και θα εγκριθεί αρμοδίως.

Τα πλεονάζοντα υλικά που θα προκύψουν θα πρέπει να αποτεθούν σε νόμιμα αδειοδοτούμενους χώρους.

Μετά το πέρας της κατασκευής να υποβληθεί στην υπηρεσία Δασαρχείου Κοζάνης μελέτη αποκατάστασης που θα εγκριθεί αρμοδίως.

Το δασικό περιβάλλον που θα αλλοιωθεί από την όλη επέμβαση και μετά την ολοκλήρωση των εργασιών δεν θα καλύπτεται από έργα υποδομής, πρέπει να αποκατασταθεί και προς τούτο επιβάλλεται να συνταχθεί ειδική δασοτεχνική μελέτη, η οποία θα εγκριθεί αρμοδίως.

Ειδικά για την εγκατάσταση υπόγειων δικτύων μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας δεν απαιτείται έγκριση επέμβασης, παρά μόνο ενημέρωση της υπηρεσίας του Δασαρχείου Κοζάνης ως προς το χρονοδιάγραμμα των εργασιών και την ακριβή όδευση του υπογείου δικτύου μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας εντός δάσους ή δασικής έκτασης. Η ανωτέρω επέμβαση εξαιρείται από την υποχρέωση αναδάσωσης ή δάσωσης και καταβολής ανταλλάγματος χρήσης της παρ.8 του άρθρου 45. Ο δικαιούχος της επέμβασης υποχρεούται πριν από την έναρξη των εργασιών εγκατάστασης του δικτύου να υποβάλλει προς έγκριση στην οικεία δασική αρχή μελέτη αποκατάστασης της δασικής βλάστησης.

Κατά τη διάρκεια της εν λόγω επέμβασης λαμβάνονται από το δικαιούχο όλα τα αναγκαία μέτρα προστασίας της γειτνιάζουσας δασικής βλάστησης. Τόσο από τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς όσο και από πιθανή μετάδοση παθογόνων οργανισμών.

Τα έργα αποκατάστασης εκτελούνται μετά το πέρας της εγκατάστασης του δικτύου. Προκείμενης της υπόγειας διέλευσης του δικτύου μεταφοράς και διανομής διαμέσου ιδιωτικών δασών και δασικών εκτάσεων συστήνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα και έναντι ανταλλάγματος, που υπολογίζεται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 6, δουλεία διέλευσης σε βάρος των ιδιωτικών δασικών ακινήτων όπου πραγματοποιούνται τα ανωτέρω έργα ή κηρύσσεται αναγκαστική απαλλοτρίωση για την αναγκαστική σύσταση δουλείας διέλευσης σε. αυτά.» (παρ.3α του άρθρου 53 του 998/79 ως ισχύει).

Για την έκταση την υπαγόμενη στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας απαιτείται η έκδοση Απόφασης Έγκρισης Επέμβασης με την επιφύλαξη της παρ.4 του άρθρου 45 του Ν.998/79 ως ισχύει.

Η υπαγωγή σε ΠΠΔ εάν δεν είναι από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου Δυτικής Μακεδονίας δεν αποτελεί έγκριση επέμβασης και κατά συνέπεια στη συνέχεια για τις εκτάσεις που είναι υπαγόμενες στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας θα πρέπει μετά από αίτημα του φορέα να εκδοθεί έγκριση επέμβασης. Σε αντίθετη περίπτωση όταν δηλαδή η υπαγωγή σε ΠΠΔ εκδίδεται από υπηρεσία της ΑΔΗΔΜ με συνυπογραφή της Επιθεώρησης Εφαρμογής Δασικής Πολιτικής Ηπείρου — Δυτικής Μακεδονίας, αυτή αποτελεί και έγκριση επέμβασης και στη συνέχεια θα πρέπει να ακολουθηθεί η διαδικασία έκδοσης της Πράξης Πληροφοριακού Χαρακτήρα από το Δασαρχείο μετά από αίτημα του φορέα. Σύμφωνα με την αρ.115973/6088/27-10-2014 (ΦΕΚ 2961/Β/2014) ΚΥΑ καθορίζονται τα δικαιολογητικά για την έκδοση της έγκρισης επέμβασης και την πράξη πληροφοριακού χαρακτήρα.

Επιπρόσθετα το Δασαρχείο Κοζάνης ενημερώνει ότι η έγκριση επέμβασης της οδοποιίας πρόσβασης θα υποβληθεί με την υποβολή και έγκριση της τεχνικής μελέτης δασικής οδοποιίας, μετά από αίτημα του φορέα του έργου.

Σύμφωνα με το με Α.Π.Κ.Γ./Δ3/Δ 5518/23-04-2020 έγγραφο της Δ/νσης Αερολιμένων της ΥΠΑ του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και με το με Α.Π.Φ.114.1/2582/454298 Σ.8458/28-12-2022 έγγραφο του Τμήματος 4 (Περιβάλλοντος) της Δ/νσης Γ2 (Υποδομής) του Γ’ Κλάδου (Υποστήριξης) του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας θα τηρούνται οι ακόλουθοι όροι:

Εφόσον κατά τη λειτουργία του ΑΣΠΗΕ εμφανισθούν προβλήματα στα συστήματα – διαδικασίες των Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΔ), να διακόπτεται άμεσα η λειτουργία του.

Να τηρούνται για λόγους ασφαλείας πτήσεων τα προβλεπόμενα περί ημερήσιας σήμανσης και νυχτερινής φωτοσήμανσης, όπως αυτά αναφέρονται αναλυτικά στο ANNEX 14 (ICAO), chapter 6, fourth edition, July 2018

Ειδικότερα:

Ημερήσια σήμανση: Για την ημερήσια σήμανση απαιτείται βαφή του πύργου (τουλάχιστον κατά τα άνω 2/3 του ύψους του), της ατράκτου (νασέλλας) και των πτερυγίων κάθε ανεμογεννήτριας με λευκό χρώμα.

Νυκτερινή σήμανση:

Σύμφωνα με τον Κανονισμό 216/2008 του Ευρωπαικού Κοινοβουλίου έκδοση 3η (8-12-2016) και το εγχειρίδιο ICAO Annex 14, Vol I chapter 6, 7th edition, July 2016:

α) Στην άτρακτο (νασέλλα) της α/γ πρέπει να τοποθετηθούν δύο (2) αναλάμποντες ερυθροί φανοί Μέσης Φωτεινής Έντασης (ΜΦΕ), (Medium-intensity Type B) οι οποίοι θα εκπέμπουν αναλαμπές ερυθρού φωτός με συχνότητα μεταξύ 20 και 60 αναλαμπών ανά λεπτό και έντασης 2000 (± 25%) cd στο ερυθρό φως. Η τοποθέτηση των φανών θα πρέπει να γίνει με τέτοιον τρόπο ώστε η φωτεινή δέσμη του ενός φανού να μην παρεμποδίζεται από την ύπαρξη του άλλου φανού.

β) θα πρέπει να ληφθεί μέριμνα ώστε οι φανοί να λειτουργούν αυτόματα μέσω φωτοκύτταρου κατά τη διάρκεια της νύχτας, του λυκαυγούς και του λυκόφωτος, καθώς και σε συνθήκες περιορισμένης ορατότητας. Το φωτοκύτταρο θα είναι στραμμένο προς Βορρά και κατάλληλα τοποθετημένο ώστε να μην επηρεάζεται από τεχνητό φωτισμό.

γ) Σε περίπτωση βλάβης των φανών θα πρέπει ο κύριος του έργου να προβεί με δικά του μέσα και ενέργειες στην άμεση επισκευή και αποκατάσταση της κανονικής τους λειτουργίας.

Οι ανωτέρω υποδεικνυόμενοι τρόποι φωτοσήμανσης αναφέρονται στη συγκεκριμένη χωροθέτηση του προς εγκατάσταση αιολικού πάρκου, όπως αυτή φαίνεται στα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά. Ο κύριος του έργου, μετά την υλοποίηση της εγκατάστασης να γνωρίσει άμεσα στη Δ/νση Αερολιμένων της ΥΠΑ του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, τα οριστικά στοιχεία της εγκατάστασης και συγκεκριμένα, τον ακριβή αριθμό των εγκατεστημένων ανεμογεννητριών, τις γεωγραφικές συντεταγμένες σε φ και λ της κάθε μίας ανεμογεννήτριας, και τα απόλυτα υψόμετρα (από Μέση Στάθμη Θάλασσας) του εδάφους στα σημεία εγκατάστασης.

Διευκρινίζεται ότι, σε περίπτωση που προκύψει ανάγκη, από μέρους της εταιρείας:

  1. διαφοροποίησης των στοιχείων θέσεως της α/γ (κατάργηση ή προσθήκη ή μετάθεση μεγαλύτερη των 30μ.) ή / και
  2. αύξησης του ύψους της α/γ (ύψος πύργου ή/και πτερύγιο ρότορα) μεγαλύτερη των 5μ. από το εγκεκριμένο, απαιτείται εκ νέου γνωμάτευση της ΥΠΑ και σε περίπτωση διαφοροποίησης των ανωτέρω αναφερόμενων όρων, εκ νέου υπαγωγή σε ΠΠΔ.

Να εκτελείται έγκαιρη ενημέρωση της Στρατιωτικής Υπηρεσίας (ΣΥ) για την έναρξη των εργασιών, την εκτέλεσή τους εντός της καθορισμένης περιοχής καθώς και την ολοκλήρωσή τους.

Οποιαδήποτε βλάβη ή φθορά προκληθεί σε εγκαταστάσεις, υποδομές και μέσα της ΣΥ κατά την εκτέλεση των εργασιών, να αποκαθίσταται άμεσα με μέριμνα του κυρίου του έργου, αναλαμβάνοντας το σχετικό κόστος, το οποίο θα καθορίζεται από την ΣΥ.

Να μην καταστραφούν τα υπάρχοντα τριγωνομετρικά σημεία της Γεωγραφικής υπηρεσίας Στρατού (ΓΥΣ).

Κάθε νέα διάνοιξη, διαπλάτυνση ή επέκταση των καθοριζόμενων ορίων, θα υπόκειται στην έγκριση της αρμόδιας στρατιωτικής αρχής.

Συναφώς ενημερώνεται ο κύριος του έργου ότι, η δυνατότητα εγκατάστασης του ΑΣΠΗΕ, αναφορικά με τις πιθανές επιπτώσεις κατά την κατασκευή ή/και λειτουργία του στις στρατιωτικές ενόργανες διαδικασίες προσέγγισης πτητικών μέσων (άφιξης-αναχώρησης-κράτησης αεροσκαφών) και τροχιών κύκλων αεροδρομίων, για πολιτικά και στρατιωτικά αεροσκάφη σε πολιτικά και στρατιωτικά αεροδρόμια, εξετάζεται από τη Διεύθυνση Διευθέτησης Ροής εναέριας Κυκλοφορίας & Διαχείρισης Εναέριου Χώρου της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ).

Για τα συνοδά έργα ηλεκτρικής διασύνδεσης (τμήματα εναέρια και τμήματα υπόγεια) να υπάρχει η σύμφωνη γνώμη του Δασαρχείου Κοζάνης και να ενημερωθεί αρμοδίως Υπηρεσία μας.

Η παρούσα παραμένει σε ισχύ εφόσον δεν επέρχεται μεταβολή στα τεχνικά χαρακτηριστικά του έργου, όπως αυτά περιγράφονται και αποτυπώνονται στα υποβληθέντα στοιχεία. Σε οποιαδήποτε τροποποίηση ή επέκταση του κυρίως έργου ή των συνοδών έργων (χωροθέτηση, ισχύς, τεχνολογία κ.λπ.), ο κύριος του έργου υποχρεούται να υποβάλλει στην υπηρεσία μας, αίτηση τροποποίησης των ΠΠΔ συνοδευόμενη από τον φάκελο της παραγράφου 1 του άρθρου 3 της αρίθμ.3791/2013 ΥΑ (ΦΕΚ 104 Β’).

Το servianews.gr δημοσιεύει κάθε σχόλιο, θεωρώντας ότι ο καθένας έχει το δικαίωμα να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει πως υιοθετεί τις απόψεις αυτές, καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Σε κάθε περίπτωση, ο καθένας φέρει την ευθύνη των όσων γράφει και το servianews.gr ουδεμία νομική ή άλλα ευθύνη φέρει.

Διατηρούμε το δικαίωμα να διαγράφουμε εριστικά, συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια, εκείνα που δεν σχετίζονται με τη θεματολογία του άρθρου, όπως και εκείνα που οδηγούν σε προσωπικές αντιπαραθέσεις.

Όσα σχόλια θεωρείτε πως είναι προσβλητικά, συκοφαντικά ή εριστικά μπορείτε να τα κάνετε "Αναφορά ως ακατάλληλα" πατώντας πάνω στο "..." που εμφανίζεται στα δεξιά του σχολίου.

spot_img

Δημοφιλή

Περισσότερα νέα