Τρεις Ειδικούς Συνεργάτες ζητά να προσλάβει ο Δήμος Σερβίων

Share

Την πρόθεση να προχωρήσει στην πρόσληψη τριών Ειδικών Συνεργατών ανακοίνωσε ο Δήμος Σερβίων (PDF). Η πρόσληψη αφορά τις παρακάτω ειδικότητες:

 • 1 – ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών
 • 1 – ΠΕ Πληροφορικής
 • 1 – ΠΕ Δημοσιογράφων και εν ελλείψει ΤΕ Δημοσιογράφων και εν ελλείψει ∆Ε Δημοσιογράφων

Η επιλογή θα γίνει από τον Δήμαρχο, ο οποίος και θα προσλάβει το πρόσωπο που είναι, κατά την κρίση του, κατάλληλο.

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων μαζί µε βιογραφικό και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα πρέπει να υποβληθούν στο γραφείο του Δημάρχου Σερβίων (τηλ.2464350104, Ταχ. ∆/νση: Πλ. Ελευθερίας, Τ.Κ. 50500, Σέρβια), κατά τις εργάσιμές ημέρες και ώρες, μέσα σε προθεσμία πέντε ημερών, η οποία αρχίζει από την επομένη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε μια εφημερίδα του νομού ή της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στην εφημερίδα.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά

 • Αίτηση ενδιαφερόμενου.
 • Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας.
 • Αντίγραφο του απαιτούμενου τίτλου σπουδών, από το οποίο να προκύπτει η ημερομηνία και το έτος κτήσης (σε περίπτωση που ο τίτλος έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή, πρέπει να προσκομίζεται πράξη αναγνώρισης από το ∆ΙΚΑΤΣΑ, το ∆.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή άλλη αρμόδια αρχή).
 • Πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις, από τα οποία να τεκμαίρεται η εμπειρία.
 • Βιογραφικό σημείωμα.
 • Υπεύθυνη Δήλωση (Ν. 1599/1986), περί µη κατοχής άλλης θέσης στον Δημόσιο Τομέα, σύμφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 3 του Ν. 1256/82.
 • Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 ότι σε περίπτωση επιλογής τους θα προσκομίσουν όλα τα προβλεπόμενα από την παρ. 3 του άρθρου 163 του Ν. 3584/2007 έγγραφα που πιστοποιούν την κατοχή των γενικών και τυπικών προσόντων διορισμού.
 • Τα δικαιολογητικά να φέρουν αρίθμηση, να είναι θεωρημένα επίσημα από τις κατά το νόμο αρμόδιες αρχές όπου απαιτείται και να είναι τοποθετημένα μέσα σε ειδικό φάκελο, που να συνοδεύει την αίτηση υποψηφιότητας και να κατατεθούν εμπρόθεσμα.

Απαιτούμενα προσόντα

Τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του Ν. 3584/07 (άρθρα 11 έως και 17). Για τα γενικά προσόντα διορισμού απαιτείται χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνετε ότι πληρούνται τα συγκεκριμένα προσόντα ως αναφέρονται παρακάτω:

 • Να είναι Έλληνες πολίτες.
 • Να είναι υγιείς και να έχουν τη φυσική καταλληλότητα που απαιτείται για την εκτέλεση των καθηκόντων.
 • Προκειμένου για άνδρες, να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί από αυτές νόμμιμα και να µην είναι ανυπότακτοι ή να µην έχουν καταδικαστεί για λιποταξία µε τελεσίδικη απόφαση.
 • Να µην υπάρχει κώλυμα από ποινική καταδίκη ή υποδικία ή απαγόρευση ή δικαστική συμπαράσταση (άρθρο 8 του Ν. 3528/2007).
 • Να µην έχουν κώλυμα διορισμού για λόγους που αναφέρονται στο άρθρο 16 του ν.3584/2007 (κατά το χρόνο λήξεως της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων και κατά το χρόνο του διορισμού).

Πτυχίο ΑΕΙ του σχετικού τίτλου σπουδών πλην της θέσης του Δημοσιογράφου για την οποία γίνονται δεκτοί και τίτλοι σπουδών ΤΕ ή ∆Ε υπό τις προϋποθέσεις των παραγράφων 1β και 1γ του άρθρου 163 του ν.3584/2007.

Να έχουν επαγγελματική εμπειρία. Η εμπειρία αποδεικνύεται ως εξής:

 • Για µεν τους μισθωτούς, χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνονται ο εργοδότης, το είδος και η χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας. Οι μισθωτοί του δημοσίου τομέα, µμπορούν, εναλλακτικά, αντί της υπεύθυνης δήλωσης να προσκομίσουν βεβαίωση του οικείου φορέα του δημόσιου τομέα, από την οποία να προκύπτουν το είδος και η χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας.
 • Για δε τους ελεύθερους επαγγελματίες, χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση κατά το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986 για το είδος και την χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας.

Ειδίκευση σε επιστημονικό ή επαγγελματικό τομέα αρμοδιοτήτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, που αποδεικνύεται µε αξιόλογη επιστημονική ενασχόληση (δημοσιεύσεις, συμμετοχή σε συνέδρια, ομάδες εργασίας κ.λπ.) ή αξιόλογη επαγγελματική απασχόληση ή επαρκείς γνώσεις και σημαντική εμπειρία, ανάλογη µε τα αντικείμενα απασχόλησης. Επίσης, η ειδίκευση αυτή μπορεί να αποδεικνύεται και από την ιδιότητα των προσλαμβανομένων ως επαγγελματιών ειδικής εμπειρίας.

Η πλήρωση της θέσης του/της δημοσιογράφου, μπορεί να γίνει µε την προϋπόθεση ότι ο/η υποψήφιος/α είναι µέλος αναγνωρισμένης στην Ελλάδα επαγγελματικής δημοσιογραφικής ένωσης η οποία είναι µέλος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Συντακτών (ΠΟΕΣΥ).

Δεν διορίζονται όσοι

 • Καταδικάσθηκαν για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή ή στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, καθ’ υποτροπή συκοφαντική δυσφήμηση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή έγκλημά οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.
 • Είναι υπόδικοι που έχουν παραπεμφθεί µε τελεσίδικο βούλευμά για κακούργημα ή για πλημμέλημα της περίπτωσης α’, έστω και αν το αδίκημά έχει παραγραφεί.
 • Λόγω καταδίκης, έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή
 • Τελούν υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική), υπό επικουρική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) και υπό τις δύο αυτές καταστάσεις.

Σημείωση: Η ανικανότητα προς διορισμό αίρεται µόνο µε την έκδοση του κατά το άρθρο 47 παρ. 1 του Συντάγματος διατάγματος που αίρει τις συνέπειες της ποινής.

Τακτικοί υπάλληλοι του Δημοσίου, των Ν.Π.∆.∆. και των Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμίδας και των Ανεξάρτητων Αρχών οι οποίοι διορίστηκαν βάσει του ν. 2190/1994 δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής σε διαδικασία πλήρωσης θέσεων του δημοσίου και ευρύτερου δημόσιου τομέα πριν συμπληρωθεί πενταετία από την ημερομηνία διορισμού τους. Η απαγόρευση αυτή αφορά αποκλειστικά τους μόνιμους υπαλλήλους των ανωτέρω φορέων, η υπηρεσιακή κατάσταση των οποίων ρυθμίζεται από τον Υπαλληλικό Κώδικα. Η απαγόρευση δεν ισχύει για τους υπαλλήλους που απασχολούνται στους ανωτέρω φορείς µε σύβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου ή ορισμένου χρόνου, ακόμη κι αν αυτοί έχουν προσληφθεί βάσει του ν. 2190/1994 και κατέχουν οργανικές θέσεις.

Η απόφαση αυτή, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζει τις δραστηριότητες και τα ειδικότερα καθήκοντα µε τα οποία θα απασχοληθεί ο προσλαμβανόμενος. Η πρόσληψη θα ολοκληρωθεί µε την υπογραφή από τον προσλαμβανόμενο ειδικής σύβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

Το servianews.gr δημοσιεύει κάθε σχόλιο, θεωρώντας ότι ο καθένας έχει το δικαίωμα να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει πως υιοθετεί τις απόψεις αυτές, καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Σε κάθε περίπτωση, ο καθένας φέρει την ευθύνη των όσων γράφει και το servianews.gr ουδεμία νομική ή άλλα ευθύνη φέρει.

Διατηρούμε το δικαίωμα να διαγράφουμε εριστικά, συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια, εκείνα που δεν σχετίζονται με τη θεματολογία του άρθρου, όπως και εκείνα που οδηγούν σε προσωπικές αντιπαραθέσεις.

Όσα σχόλια θεωρείτε πως είναι προσβλητικά, συκοφαντικά ή εριστικά μπορείτε να τα κάνετε "Αναφορά ως ακατάλληλα" πατώντας πάνω στο "..." που εμφανίζεται στα δεξιά του σχολίου.

spot_img

Δημοφιλή

Περισσότερα νέα